Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Artur Kopa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą METRICA Artur Kopa, nr NIP: 6372013060, z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Inwalidów Wojennych 10, e-mail: biuro@metrica.com.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@metrica.com.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu:
  1. Realizacji zamówień pomiędzy stronami, w tym wystawiania faktur i innych dokumentów (dane firmy)
  2. Nawiązywania kontaktu w związku z zamówieniami (dane osób kontaktowych: służbowy e-mail i służbowy numer telefonu)
  3. Przesyłania newslettera z informacjami i promocjami, nie częściej niż raz na miesiąc na adres e-mail służbowy. W każdej chwili mają Państwo możliwość wypisania się.
 4. Dane firmowe mogą być udostępniane do biura księgowego obsługującego administratora Państwa danych  w celu prawidłowej realizacji rozliczeń zgodnie z przepisami prawa.
 5. Administrator nie gromadzi danych prywatnych, chyba, że stroną zamówienia jest osoba fizyczna.
 6. Dane będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od ostatniego zamówienia.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 12. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1.  przetwarzane zgodnie z prawem,
  2.  zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3.  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 13. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 14. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.