Dokumenty prawne i normy Normy, wymagania, definicje i materiały przydatne w pracy metrologa

Przewiń

Praca metrologa opiera się na znajomości i umiejętności stosowania przepisów i wytycznych zawartych w normach, instrukcjach i przewodnikach. Poniżej znajdą Państwo wykaz najbardziej aktualnych dokumentów przydatnych na co dzień.

Akty prawne:

Akty prawne są darmowe i można pobrać je ze strony GUM: https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/prawo/423,Prawo.html

Dyrektywa MID w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.

Prawna kontrola metrologiczna.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 31, poz. 257)

Normy polskie – definicje, zarządzanie

Normy polskie można zakupić e sklepie PKN: https://sklep.pkn.pl

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

PN-EN ISO/IEC 17000:2006. Ocena zgodności — Terminologia i zasady ogólne.

PN-EN ISO 10012: 2004. Systemy zarządzania pomiarami – Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.

PN-EN ISO 14253-1: 2018-02. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją.

PN-EN ISO 14253-2: 2011. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Część 2: Wytyczne szacowania niepewności pomiarów w GPS, przy wzorcowaniu sprzętu pomiarowego i sprawdzaniu wyrobów.

PN-EN ISO 14253-3:2011. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Część 3: Wytyczne uzgadniania orzeczeń dotyczących niepewności.

PN-EN 22768-1:1999. Tolerancje ogólne – Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji. PN-EN 22768-2:1999. Tolerancje ogólne – Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji.

Normy polskie – narzędzia pomiarowe:

Normy polskie można zakupić e sklepie PKN: https://sklep.pkn.pl

PN-EN ISO 3650:2000. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Wzorce długości — Płytki wzorcowe.

PN-EN ISO 14978:2019-02. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące sprzętu pomiarowego do GPS.

PN-EN ISO 13385-1:2019-12 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Część 1: Suwmiarki — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.

PN-EN ISO 13385-2:2011 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Część 2: Głębokościomierze suwmiarkowe — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne

PN-EN ISO 3611:2010. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Przyrządy pomiarowe: Mikrometry zewnętrzne — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.

PN-EN ISO 463:2007. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne czujników tarczowych mechanicznych.

PN-EN ISO 9493:2010. Specyfikacja geometrii wyrobu (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów: Czujnik tarczowy (typu dźwigniowego) — Budowa i wymagania metrologiczne.

PN-EN ISO 13102:2012. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów: Elektroniczny czujnik cyfrowy — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.

PN-ISO 8512-1:1990. Płyty pomiarowe – Płyty żeliwne.

PN-ISO 8512-2:1990. Płyty pomiarowe – Płyty granitowe.

Normy zagraniczne – narzędzia pomiarowe:

Normy DIN można zakupić w sklepie: https://www.beuth.de/en

DIN 862:2015-03. Geometrical product specifications (GPS) – Callipers – Limits for error (Błędy dopuszczalne suwmiarek)

DIN 863-1:2017-02. Geometrical product specifications (GPS) – Micrometers – Part 1: Micrometers for external measurements; Limits for error. (Błędy dopuszczalne dla mikrometrów zewnętrznych)

DIN 863-2:1999-04. Verification of geometrical parameters – Micrometers – Part 2: Micrometer callipers heads, Depth micrometer; concepts, requirements, testing (Głowice mikrometryczne i głębokościomierze mikrometryczne)

DIN 863-3:1999-04. Verification of geometrical parameters – Micrometers – Part 3: Special design micrometer callipers for external measurement; characteristics, requirements, testing (Mikrometry do pomiarów zewnętrznych w wykonaniu specjalnym)

DIN 874-1:2003-11. Geometrical Product Specifications (GPS) – Straight edges – Part 1: Steel straight edges; Dimensions, technical delivery conditions. (Liniały powierzchniowe)

DIN 874-2:2003-11. Geometrical Product Specifications (GPS) – Straight edges – Part 2: Knife edge straight edges; Dimensions, technical delivery conditions (Liniały krawędziowe)

DIN 874-3:2003-11. Geometrical product specifications (GPS) – Straight edges – Part 3: Granite straight edges; dimensions, technical delivery conditions (Liniały granitowe)

DIN 875-1:2005-07 Geometrical Product Specifications (GPS) – Squares 90° – Part 1: Steel squares 90°. (Kątowniki stalowe 90 stopni)

DIN 875-2:2008-01 Geometrical product specifications (GPS) – Squares 90° – Part 2: Granite squares 90° (Kątowniki granitowe 90 stopni)

DIN 878:2018-07 Geometrical product specifications (GPS) – Mechanical dial gauges – Limits for measurement errors (Mechaniczne czujniki długości)

DIN 879-1:1999-06 Verification of geometrical parameters – Dial indicator for linear mesurement – Part 1: With mechanical indication (Czujniki do pomiarów liniowych ze wskazaniem mechanicznym)

DIN 879-3:1999-06 Verification of geometrical parameters – Dial indicator for linear measurement – Part 3: With mechanical indication and electrical limit contacts (Czujniki do pomiarów liniowych elektrostykowe)