Dokumenty prawne, normy, przewodniki. Baza wiedzy metrologa Normy, wymagania, definicje i materiały przydatne w pracy metrologa

Przewiń

Praca metrologa opiera się między innymi na znajomości i umiejętności stosowania przepisów i wytycznych zawartych w normach, instrukcjach i przewodnikach. Poniżej pomocny wykaz najbardziej aktualnych wersji dokumentów przydatnych na co dzień w pracy z pomiarami. Lista norm jest w miarę możliwości aktualizowana i rozbudowywana.

[ivory-search id="1278" title="Default Search Form"]

Akty prawne są darmowe i można pobrać je ze strony GUM.

 • DYREKTYWA 2004/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADYz dnia 31 marca 2004 r.w sprawie przyrządów pomiarowych https://metrica.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/CELEX-32004L0022-PL-TXT.pdf
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.
 • Prawna kontrola metrologiczna. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar (Dz. U. Nr 31, poz. 257)

Normy polskie można zakupić w sklepie PKN.

 • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • PN-EN ISO/IEC 17000:2006. Ocena zgodności — Terminologia i zasady ogólne.
 • PN-EN ISO 10012: 2004. Systemy zarządzania pomiarami – Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.
 • PN-EN ISO 14253-1: 2018-02. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją.
 • PN-EN ISO 14253-2: 2011. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Część 2: Wytyczne szacowania niepewności pomiarów w GPS, przy wzorcowaniu sprzętu pomiarowego i sprawdzaniu wyrobów.
 • PN-EN ISO 14253-3:2011. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów – Część 3: Wytyczne uzgadniania orzeczeń dotyczących niepewności.
 • PN-EN 22768-1:1999. Tolerancje ogólne – Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji. PN-EN 22768-2:1999. Tolerancje ogólne – Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji.

Normy polskie można zakupić w sklepie PKN.

 • PN-EN ISO 3650:2000. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Wzorce długości — Płytki wzorcowe.
 • PN-EN ISO 14978:2019-02. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące sprzętu pomiarowego do GPS.
 • PN-EN ISO 13385-1:2019-12 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Część 1: Suwmiarki — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.
 • PN-EN ISO 13385-2:2011 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Część 2: Głębokościomierze suwmiarkowe — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne
 • PN-EN ISO 3611:2010. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Przyrządy pomiarowe: Mikrometry zewnętrzne — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.
 • PN-EN ISO 463:2007. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne czujników tarczowych mechanicznych.
 • PN-EN ISO 9493:2010. Specyfikacja geometrii wyrobu (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów: Czujnik tarczowy (typu dźwigniowego) — Budowa i wymagania metrologiczne.
 • PN-EN ISO 13102:2012. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Sprzęt pomiarowy do wymiarów: Elektroniczny czujnik cyfrowy — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.
 • PN-ISO 8512-1:1990. Płyty pomiarowe – Płyty żeliwne.
 • PN-ISO 8512-2:1990. Płyty pomiarowe – Płyty granitowe.
 • PN-EN ISO 25178-701:2010 – Specyfikacje geometrii wyrobów — Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna — Część 701: Wzorcowanie i wzorce do przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym)
 • PN-EN ISO 13225:2012 – Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Przyrządy pomiarowe; Wysokościomierze — Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne

Normy DIN można zakupić w sklepie BEUTH.DE.

Normy japońskie JIS można zdobyć np. tutaj.

Normy amerykańskie ANSI/ASME pod tym adresem.

 • DIN 862:2015-03. Geometrical product specifications (GPS) – Callipers – Limits for error (Błędy dopuszczalne suwmiarek)
 • DIN 863-1:2017-02. Geometrical product specifications (GPS) – Micrometers – Part 1: Micrometers for external measurements; Limits for error. (Błędy dopuszczalne dla mikrometrów zewnętrznych)
 • DIN 863-2:1999-04. Verification of geometrical parameters – Micrometers – Part 2: Micrometer callipers heads, Depth micrometer; concepts, requirements, testing (Głowice mikrometryczne i głębokościomierze mikrometryczne)
 • DIN 863-3:1999-04. Verification of geometrical parameters – Micrometers – Part 3: Special design micrometer callipers for external measurement; characteristics, requirements, testing (Mikrometry do pomiarów zewnętrznych w wykonaniu specjalnym)
 • DIN 863-4:1999-04. Verification of geometrical parameters – Micrometers – Part 4: Internal micrometers; concepts, requirements, testing (Średnicówki i mikrometry wewnętrzne)
 • DIN 874-1:2003-11. Geometrical Product Specifications (GPS) – Straight edges – Part 1: Steel straight edges; Dimensions, technical delivery conditions. (Liniały powierzchniowe)
 • DIN 874-2:2003-11. Geometrical Product Specifications (GPS) – Straight edges – Part 2: Knife edge straight edges; Dimensions, technical delivery conditions (Liniały krawędziowe)
 • DIN 874-3:2003-11. Geometrical product specifications (GPS) – Straight edges – Part 3: Granite straight edges; dimensions, technical delivery conditions (Liniały granitowe)
 • DIN 875-1:2005-07 Geometrical Product Specifications (GPS) – Squares 90° – Part 1: Steel squares 90°. (Kątowniki stalowe 90 stopni)
 • DIN 875-2:2008-01 Geometrical product specifications (GPS) – Squares 90° – Part 2: Granite squares 90° (Kątowniki granitowe 90 stopni)
 • DIN 878:2018-07 Geometrical product specifications (GPS) – Mechanical dial gauges – Limits for measurement errors (Mechaniczne czujniki długości)
 • DIN 879-1:1999-06 Verification of geometrical parameters – Dial indicator for linear mesurement – Part 1: With mechanical indication (Czujniki do pomiarów liniowych ze wskazaniem mechanicznym)
 • DIN 879-3:1999-06 Verification of geometrical parameters – Dial indicator for linear measurement – Part 3: With mechanical indication and electrical limit contacts (Czujniki do pomiarów liniowych elektrostykowe)
 • DIN 2270:2017-02 Geometrical product specifications (GPS) – Dial test indicators (lever type) – Maximum permissible errors (Czujniki dźwigniowe)
  DIN 58161-1:2002-04 Testing of optical components – Part 1: Test glasses with flat surface (Płytki interferencyjne płaskie)
 • JIS B 7153:1995 – Measuring microscopes (mikroskopy pomiarowe)
 • JIS B 7184:1999 – Profile projectors (projektory pomiarowe)
 • JIS B 7512 – Steel tape measures (stalowe taśmy pomiarowe)

5.1 Gwinty metryczne M
PN-ISO 1502:1998 Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia — Sprawdziany i sprawdzanie

5.2 Gwinty rurowe GPN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie — Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie
PN-EN ISO 228-2:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie — Część 2: Weryfikacja sprawdzianami granicznymi

5.3 Gwinty rurowe Rx
PN-EN 10226-3:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie — Część 3: Weryfikacja sprawdzianami granicznymi

5.4 Gwinty trapezowe Tr
DIN 103-9:1985 – ISO Metric Trapezoidal Screw Threads; Gauging Of External And Internal Threads; Gauge Dimensions And Design Features

5.5 Gwinty zunifikowane UNx
ASME B1.1-2003 (R2018) – Unified Inch Screw Threads, (UN And UNR Thread Form)
ANSI/ASME B1.2-1983 (R2017) – Gages And Gaging For Unified Screw Threads
5.6. Gwinty rurowe NPT
ASME B1.20.1-2013 (R2018) – Pipe Threads, General Purpose, Inch